VEDTEKTER:

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 27 februar 1990. 
Endring av § 2, vedtatt på årsmøte 26 februar 1991. 
Endring av § 2 og 3, vedtatt på årsmøte 3 mars 1992.


§ 1. Formål.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i distriktet og virke for stedets forkjønnelse og trivsel.

Foreningen opptatt til behandling enhver sak som kan tjene disse formål.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Foreningen er medlem av Norges velforbund.

Foreningen er partipolisk nøytral.


§ 2. Medlemskap.

Enhver som har eiendom innen foreningens område og betaler den fastsatte kontigent er medlem. Det geografiske virkeområdet er de kommunalt utdelte tomtene på Eltonåsen, inkludert private tomter som kommunen har regulert inn i området.

Medlemskapet gjelder pr. husstand og følger kalenderåret. Ved førstegangs innmelding som gjøres etter 1 juli påløper halv velavgift. Dersom innmelding foretas mellom 1 januar og årsmøtet avholdes må velavgiften for innmeldingsåret være registret før stemmerett oppnås. Hver husstand har to stemmer på årsmøtet. Det er mulig å møte med fullmakt. Dersom et medlem ønsker å melde seg ut av foreningen, må dette skje med minst 6 måneder varsel.


§ 3. Kontigent.

Årsmøte fastsetter medlemskontigenten som innbetales forskuddsvis til kassereren innen 30 april. Medlemmer som ikke har betalt innen regnskapsårets utgang, har da ikke medlemsrettigheter før skyldig kontigent er betalt.


§ 4. Foreningens ledelse:

Styre. 
Foreningen ledes av et styre som består av fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær , kasserer og et styremedlem, samt en vararepresentant. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene , deriblant leder eller nestleder , er tilstede. Leder eller i hans fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbelt stemme. Alle saker og all korrespondanse skal legges frem for styremøte. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger av kassa skal være anvist av foreningens leder. Regnskapsåret går fra 1/1 til 31/12.

Medlemmsmøter. 
Medlemmsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og bekjentgjøres skriftelig til medlemmene minst 8 dager forut.

Årsmøte.
Foreningens øverste myndighet er årsmøte. Ordinært årsmøte holdes i februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres skriftlig til medlemmene med minst 14 dagers varsel. Innkalling skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.

Årsmøte behandler:

 • årsmelding
 • regnskap
 • innkommende forslag
 • valg i henhold til § 5

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftelig til styret innen 15 januar . Styret har plikt til å sende påminnelse til husstandene om fristen for å fremme saker til årsmøtet innen årslutt. Årsmøtetes beslutninger fattes med alminnelig flertall blandt til fremmøtte som er stemmeberettigede. Lovendringer krever 2/3 flertall. Det velges dirigent til å lede årsmøtet. Årsmøtets beslutninger prokolleres og sendes samtlige medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/4 av medlemmene kommer med skriftelig krav om det.

§5 Valg.

Årsmøte skal velge:

 • leder
 • fire styremedlemmer (nestleder, sekretær, kasserer og evt styremedlem)
 • en vararepresentant
 • to revisorer
 • valgkomite på tre medlemmer hvorav et av medlemmene også er medlem av styret
 • utsending(er) til Norges Velforbunds årsmøte
 • eventuelle komiteer

Leder velges for et år av ganger, styremedlemmene for to år. Ved første valg velges to styremedlemmer for et år, slik at to er på valg hvert år. Vararepresentant og revisorer velges for et år. Samtlige kan gjenvelges. Et medlem kan frasi sseg valg i like lang tid som han/hun har fungert i styret.

§ 6. Oppløsning av foreningen.

Oppløsning av foreningen kan bare skje med 3/4 flertall på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Har foreningen midler, skal disse benyttes til beste for stedets beboere.